اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تراز دریاچه ارومیه ۲۳ سانتی متر افزایش یافته است