اخبار جدید اقتصادی

میانگین افزایش حقوق در سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است