اخبار برگزیده , اخبار جدید گوناگون

کارت ملی هوشمند تا سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد