اخبار جدید فرهنگی

وزیر ارشاد جایزه قلم مقدس را به حسین شریعتمداری اعطا کرد