اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

از این پس مردان اجازه داشتن زن دوم قانونی را ندارند