اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۱۱ هزار نفر از حج عمره انصراف دادند