اخبار جدید فناوری

جزئیات اضافه شدن درس “یادگیری تجربی” برای دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران