اخبار جدید سیاسی

دیدار سفیر ویژه پادشاه عربستان با امیرعبداللهیان