اخبار جدید فناوری

گوگل بارد (Bard) به جمینای (Gemini) تغییر نام داد