اخبار جدید اقتصادی

سهم هر فرد از سبد خوراکی کالابرگ الکترونیکی چیست؟