اخبار جدید سیاسی

ناراحتی مقامات طالبان از مسدودیت مرز ایران و افغانستان