اخبار جدید گوناگون

بارش باران در تهران نسبت به شرایط معمولی ۳۱ درصد کاهش داشته است