اخبار جدید فناوری

هوش مصنوعی OpenAI Sora: سرویسی برای تبدیل متن به ویدیو