اخبار جدید گوناگون , ویژه

متوسل شدن به ضرب و زور برای جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی!