اخبار برگزیده , اخبار جدید خودرو

افزایش قیمت خودرو توسط دولت رسما صادر شد