اخبار جدید گوناگون

ایران رتبه دوم فرونشست زمین را دارد