اخبار جدید سیاسی , ویژه

پزشکیان: راه حل ورود به بازارهای جهانی، حل مشکلات بین بانکی با جهان و حمایت از تولیدکنندگان است