اخبار جدید گوناگون

آیا امید به احیای دریاچه ارومیه افزایش یافته است؟