اخبار جدید بین الملل

ممنوعیت مضحک طالبان برای زنان