اخبار جدید اقتصادی

جمعیت دام نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته است