اخبار جدید فناوری

بیانیه دیوار پس از ضرر ۲۷ هزار کاربر این پلتفرم