اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انقضا کارت‌های ملی هوشمند تا سال ۱۴۰۵ تمدید شد