اخبار جدید بین الملل

بیش از ۵۰۰۰ دانش آموز فلسطینی در جنگ اخیر به شهادت رسیدند