اخبار جدید سیاسی

آیا در تهران اکثرا آرا سفید و باطل بوده است؟!