اخبار جدید اقتصادی

سهم مالیات در درآمد دولت برای سال جدید ۵۰ درصد است