اخبار جدید سیاسی

کیهان: مشارکت انتخاباتی کاهش یافت، اما تقصیر روحانی بود!