اخبار جدید اقتصادی , ویژه

ادعای دولت مبنی بر رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور اما ناتوان در افزایش حقوق و دستمزد!