اخبار جدید سیاسی

ادعای شورای همکاری خلیج فارس: میدان گازی آرش متعلق به کویت و عربستان است