اخبار جدید سیاسی

مشاور رئیس مجلس: به دلیل ضعف دولت و وضعیت وخیم اقتصادی مشارکت در انتخابات کم بود