اخبار جدید سیاسی

خاتمی: صادقانه و آگاهانه رای ندادم تا به کسی دروغ نگفته باشم