اخبار جدید فناوری

کشف چند ستاره اولین کیهان توسط تلسکوپ «جیمز وب»