اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مرد افغانی که به ده دختر و زن تجاوز کرده بود اعدام شد