اخبار جدید اجتماعی و حوادث , ویژه

خطر فرونشست و افزایش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی با ایران چه خواهد کرد؟