اخبار جدید بین الملل

کشته شدن رهبر اصلی القاعده یمن