اخبار جدید سیاسی , ویژه

حسینعلی شهریاری: در دولت تخصصی وجود دارد که هر روز مردم را ناراضی کنند