اخبار جدید فناوری

نیروگاه اتمی بوشهر بهترین عملکرد را در تولید برق داشته است