اخبار جدید اقتصادی , ویژه

تعیین افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران بدون تایید نماینده کارگری برای سال ۱۴۰۳!