اخبار جدید بین الملل

افزایش اختلاف میان طالبان و پاکستان