اخبار جدید گوناگون

تراز دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰ متر و ۳۱ سانتی متر رسید