اخبار جدید سیاسی

کاظم صدیقی از امامت جمعه تهران برکنار شد؟