اخبار جدید فرهنگی

شایلو جولی-پیت تصمیم گرفته است با پدرش (برد پیت) زندگی کند