اخبار جدید سیاسی

اختری: تصویب شود هرکس می‌خواهد از حقوقش برای فلسطین اختصاص دهد