اخبار جدید اقتصادی , ویژه

با افزایش نرخ تورم خطر سقوط به زیر خط فقر کشور را تهدید می‌کند