اخبار جدید سیاسی

رحمت‌اله بیگدلی: کاظم صدیقی از همه مناصب خود استعفا و خود را بازنشسته کند