اخبار جدید گوناگون

تراز فعلی دریاچه ارومیه با گذشته اختلاف بسیار زیادی دارد