اخبار جدید اجتماعی و حوادث

علیرغم اطلاعیه وزارت کشور اکثر پارک ها برای سیزده بدر تعطیل شدند!