اخبار جدید سیاسی , ویژه

رئیس جمهور: برنامه جامعی برای جهش تولید با مشارکت مردم تدوین شود