اخبار جدید پزشکی

وزارت بهداشت: تعرفه‌های اعلام شده پزشکان عمومی قانونی و مورد تأیید نیست