اخبار جدید فناوری

بلومبرگ: اینستاگرام در مقایسه با یوتیوب درآمد تبلیغاتی بیشتری دارد