اخبار جدید اقتصادی

دستمزد در شرکت‌های خصوصی، از تورم جلو زد!